Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Algemene voorwaarden Nescius B.V. voor particulieren

Algemeen

 • Indien u zich inschrijft voor een activiteit bij Nescius gaat u een overeenkomst aan met Nescius B.V. U kunt zich inschrijven via de website www.nescius.nl. De overeenkomst gaat in op het moment dat de inschrijving aan u wordt bevestigd. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de website vermelde activiteit(en) en/of artikelen. De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en zijn niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming.
 • Bij alle vormen van inschrijving voor de activiteiten van Nescius B.V., waarvoor een betaling vereist is, verbindt u zich aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat u tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag dat geldt voor de activiteit waarvoor u zich inschrijft of voor het product dat u afneemt. Bij inschrijving gaat u er tevens mee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Nescius B.V., gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Nescius B.V.
 • In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Nescius B.V.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen personen en Nescius B.V. is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

 • Nescius B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending. Nescius B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken.
 • Tijdens alle activiteiten aangeboden door Nescius B.V., is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Nescius B.V. als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 • Aan eventuele getuigschriften, afgegeven door Nescius B.V., zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Inschrijven

 • Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via de website, www.nescius.nl. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 • Ondanks de constante zorg en aandacht die Nescius B.V. aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is.
 • Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur zal als leidend beschouwd worden.
 • Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend. Het voorwaardelijk reserveren van een deelnameplek aan een van de activiteiten van Nescius B.V. is niet mogelijk.
 • De datum waarop Nescius B.V. de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol. 
 • Het is niet toegestaan activiteiten te volgen in een andere groep, op een andere datum of op een andere locatie. 
 • De activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Nescius B.V. 
 • Deelname van introducés is niet toegestaan, tenzij Nescius B.V. vooraf expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het meebrengen van een introducé. 
 • Gemiste activiteiten kunnen niet worden ingehaald.

Betalen

 • Betaling bij Nescius B.V. is mogelijk via iDeal of via creditcard. De deel- of afnemer aan/van producten of diensten van Nescius B.V. is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDealbetaling is mislukt.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Nescius B.V. de deelnemer toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 • Bij blijvende niet (of onvolledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer. Tevens worden in dit geval de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Verhindering en tussentijds beëindigen

 • Als een deelnemer een geplande activiteit niet kan volgen dan verzoeken wij deze dit zodra het bekend is door te geven aan uw Nescius B.V. via de contactgegevens die vermeld staan op www.nescius.nl. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het betaalde inschrijfgeld of het volgen van een extra activiteit.
 • Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Annuleren

 • Voor het afnemen van producten of diensten aangeboden door Nescius B.V. geldt voor particulieren een herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop. Binnen die tijd is het mogelijk om gekochte diensten, producten of deelname aan activiteiten te annuleren of te ruilen.
 • Bij overmacht vindt geen volledige of gedeeltelijke restitutie plaats van het inschrijfgeld voor een activiteit van Nescius B.V. aan een bezoeker.

Wijzigen

 • Aan door Nescius B.V. genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend. Alle op de website, in acties of in bevestigingen of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
 • Nescius B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locaties, begeleiders, sprekers, etc.) zonder restitutie van gelden.
 • Nescius B.V. is gerechtigd om een activiteit af te gelasten en is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Persoonsgegevens en geheimhouding

Nescius B.V. en haar medewerkers behandelen alle persoonlijke informatie die door deelnemers wordt verstrekt als strikt vertrouwelijk en delen deze nooit zonder expliciete toestemming van deelnemers met derden, zoals mededeelnemers.

Disclaimer webbezoek

Nescius B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Suggesties ter verbetering

Heeft u een tip, compliment, advies of suggestie ten aanzien van onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@nescius.nl.

Algemene voorwaarden Nescius B.V. voor bedrijven

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een activiteit van Nescius B.V. is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de activiteit van Nescius B.V. deelneemt.
 3. Activiteit: bijeenkomst, event, colloquium of een andersoortig programma dat aangeboden wordt door Nescius B.V. 
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Nescius B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Eventuele inkoopvoorwaarden of voorgedrukte voorwaarden bij een order zijn expliciet niet van toepassing op de diensten van Nescius B.V., tenzij schriftelijk overeengekomen. 
 3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden over een vervangende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 
 4. Elk aanbod van Nescius B.V. is vrijblijvend, met dien verstande dat alle aanbiedingen gedurende 30 dagen na de datum van het aanbod geldig zijn, tenzij anders aangeven. Nescius B.V. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding daarvan door de klant schriftelijk plaatsvindt, binnen de geldigheidsduur van het aanbod. 
 5. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst inzake een activiteit op aanvraag

 1. Op verzoek van opdrachtgever kan Nescius B.V. een offerte op maat maken voor een activiteit op aanvraag. 
 2. De overeenkomst met betrekking tot de verzorging van een activiteit op maat, komt tot stand door acceptatie van de offerte, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen van activiteiten

 1. De prijs van een activiteit die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de prijs zoals genoemd in de offerte, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Op de prijs is te allen tijde btw van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd.

Artikel 5. Betaling

 1. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt Nescius B.V. een opdrachtbevestiging en/of een factuur met betrekking tot de te leveren diensten aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum d.m.v. storting op de IBAN-rekening te geschieden.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Nescius B.V. gerechtigd om de geplande activiteit(en) niet uit te voeren.
 4. Indien de opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Nescius B.V. voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Verplaatsing data vanuit opdrachtgever

 1. Een activiteit kan tot twee kalendermaanden voor aanvang kosteloos worden verplaatst naar een andere datum, in overleg met Nescius B.V.
 2. Vindt het verzoek tot verplaatsing van een activiteit plaats tussen twee kalendermaanden en twee kalenderweken voor aanvang van de activiteit, dan wordt er 50% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 3. Vindt het verzoek tot verplaatsing van een activiteit plaats tussen twee kalenderweken en twee dagen voor aanvang van de activiteit, dan wordt er 75% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 4. Wanneer de verplaatsingsaanvraag korter dan twee dagen voor de aanvang plaatsvindt, zal het volledige bedrag van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever

 1. Een activiteit kan tot twee kalendermaanden voor aanvang in overleg kosteloos worden geannuleerd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Nescius B.V. het volledige bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering terugstorten op een bankrekening van opdrachtgever.
 2. Bij verzoek tot annulering vanaf twee kalendermaanden voor aanvang van een activiteit wordt de volledige prijs van de activiteit zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Nescius B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een activiteit, tenzij aan Nescius B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Nescius B.V. op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte activiteitenmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de activiteit, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de activiteit worden door Nescius B.V. voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nescius B.V. is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Vervanging

 1. Nescius B.V. is gerechtigd een trainer/spreker/begeleider, belast met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, in goed overleg te vervangen door een andere trainer/spreker/begeleider.

Artikel 11. Klacht

 1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, of een met de activiteit samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na aanvang van de activiteit en deze te richten aan de directeur van Nescius B.V., Wouter Ströer. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Nescius B.V. en overeenkomsten tussen Nescius B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.